Vacature: Leden Raad van Toezicht

Stichting Delft Fringe Festival organiseert een jaarlijks theaterfestival en aanvullende jaarprogrammering om jonge makers en publiek bij elkaar te brengen op onverwachte locaties, door de stad Delft als podium te gebruiken. Het Delft Fringe Festival beoogt hiermee de makers te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, bestaand én nieuw theaterpubliek een unieke culturele ervaring te bieden en het culturele aanbod in de stad Delft te verbreden en verbeteren.

Stichting Delft Fringe Festival zoekt ter versteviging van haar organisatie:

Leden Raad van Toezicht

Stichting Delft Fringe Festival is volop in ontwikkeling en probeert haar positie zowel inhoudelijk als financieel te verbeteren. Wij hopen te kunnen rekenen op een actieve, ondersteunende, kritische rol van nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

De huidige leden hebben ervaring in respectievelijk marketing- en zakelijke functies binnen voornamelijk culturele organisatie en beschikken over een netwerk binnen het culturele veld, maar niet specifiek in Delft. Ter versteviging zoekt de Raad van Toezicht leden met kennis op het gebied van: (artistiek) cultuurbeleid en/of relevant netwerk in Delft en/of sponsoring/ fondsenwerving.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie generalisten met specifieke kwaliteiten die affiniteit hebben met de missie van de stichting. Ze hebben een algemene interesse in kunst en samenleving. De leden werken collegiaal, analytisch en resultaatgericht. Zij hebben inzicht in strategische vraagstukken, kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en kunnen voor het bestuur klankbord zijn voor diverse aspecten van beleid en bedrijfsvoering. Tevens vervullen zij een ambassadeursfunctie binnen en buiten Delft.

De Raad van Toezicht:

  • houdt toezicht op het bestuur en op de uitvoering van het beleid;
  • bewaakt het functioneren van de stichting binnen de geformuleerde doelstellingen en binnen de kaders van regelgeving en statuten;
  • ziet erop toe dat dit gebeurt op bedrijfsmatige en financieel-economisch verantwoorde wijze, met oog voor medewerkers, artiesten en partners;
  • realiseert (in gezamenlijkheid) de ambitie om het aantal financieringpartners te vergroten en de financieringsmogelijkheden verder uit te breiden;
  • gebruikt de aanbevelingen uit de Code Cultural Governance als uitgangspunt voor zijn functioneren en streeft naar een afspiegeling van de samenleving volgens de richtlijnen Code Culturele Diversiteit.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kunnen maximaal één keer herbenoemd worden. Zij kunnen gemaakte onkosten declareren, maar ontvangen geen honorarium. Stichting Delft Fringe Festival biedt de leden van haar Raad van Toezicht – ter ondersteuning van hun taakuitoefening – de mogelijkheid voor het kosteloos bijwonen van de activiteiten van Stichting Delft Fringe Festival. Er wordt gemiddeld vijf keer per jaar vergaderd.

Procedure en inlichtingen
Een motivatie vergezeld van een curriculum vitae kan vóór 1 oktober 2019 gestuurd worden naar vacatures@delftfringefestival.nl o.v.v. sollicitatie Raad van Toezicht. Voor vragen kunt u contact opnemen met Cecile Stulemeijer, lid Raad van Toezicht: cecilestulemeijer@hotmail.com.

Stichting Delft Fringe Festival streeft naar diversiteit in haar team, activiteiten, partners en publieksbereik. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren, nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.