ANBI.

Delft Fringe Festival, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2014 zijn door de Belastingdienst aangemerkte ANBI-organisaties verplicht de volgende gegevens op de website te publiceren ter bevordering van de transparantie.

Naam van de instelling
Stichting Delft Fringe Festival

RSIN / Fiscaal nummer
8580.42.630

Doelstelling
Stichting Delft Fringe Festival, gevestigd te Delft, heeft als doel theatermakers te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, bestaand én nieuw theaterpubliek een unieke culturele ervaring te bieden en het culturele aanbod in de stad Delft te verbreden en te verbeteren.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste 1 bestuurder, zijnde Roel W.A. Funcken, die alleen/zelfstandig bevoegd is.

De Stichting kent een Raad van Toezicht, die bestaat uit de volgende natuurlijke personen:

Dhr. B.R. Beeftink, voorzitter
Dhr. S. van Dijk
Mevr. C.C.A. Stulemeijer

Beleidsplan
Als u hier klikt opent het plan in een nieuw scherm

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht van het Delft Fringe Festival genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Stichting Delft Fringe Festival heeft geen functionarissen in dienst die een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen.

Financiële verantwoording 2017
Als u hier klikt opent het financieel overzicht