Dit zijn onze drijfveren en ambities voor de toekomst.

ANBI.

Delft Fringe Festival, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2014 zijn door de Belastingdienst aangemerkte ANBI-organisaties verplicht de volgende gegevens op de website te publiceren ter bevordering van de transparantie.

Naam van de instelling
Stichting Delft Fringe Festival

RSIN / Fiscaal nummer
8580.42.630

Missie
Het Delft Fringe Festival organiseert een jaarlijks theaterfestival en aanvullende jaarprogrammering om jonge makers en publiek bij elkaar te brengen op onverwachte locaties, door de stad Delft als podium te gebruiken. Het Delft Fringe Festival beoogt hiermee de makers te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, bestaand én nieuw theaterpubliek een unieke culturele ervaring te bieden en het culturele aanbod in de stad Delft te verbreden en verbeteren. Kernwaarden hierbij zijn diversiteit en toegankelijkheid.

Doelstellingen
Het Delft Fringe Festival heeft de volgende doelstellingen:

  1. Het bieden van nieuwe kansen voor makers om ze verder te helpen in hun ontwikkeling op inhoudelijk en/of zakelijk vlak;
  2. Het aanspreken van nieuw publiek voor de podiumkunsten, zowel op het festival als gedurende het jaar;
  3. Het leveren van een structurele bijdrage aan de promotie van de stad Delft, als stad van cultuur en innovatie.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste 1 bestuurder, zijnde Roel W.A. Funcken, die alleen/zelfstandig bevoegd is.

De Stichting kent een Raad van Toezicht, die bestaat uit de volgende natuurlijke personen:

Mevr. A.A.E Stephan – van Velzen, voorzitter
Mevr. A.O. Boersma-Michalska
Mevr. N. van der Hak
Dhr. C. Ran
Mevr. C.C.A. Stulemeijer

Beleidsplan
Als u hier klikt opent het plan in een nieuw scherm

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht van het Delft Fringe Festival genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Stichting Delft Fringe Festival heeft geen functionarissen in dienst die een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2018
Als u hier klikt opent het verslag

Financiële verantwoording 2018
Als u hier klikt opent het financieel overzicht